Contact Us  
 начало > култура образование и наука > образование
Висше образование в Китай
2004-11-09

 

След основаването на Китайската народна република през 1949г., правителството и Китайската комунистическата партия отделят все по-голямо внимание на висшето образование. Особено след Третата пленарна сесия на 11-тия Централен комитет на ККП, реформата и развитието на висшето образование отбелязаха големи успехи. Оформи се система на висшето образование с разнообразни форми, която обхваща на практика всички клонове на познанието, комбинира обикновеното образование с образованието за придобиване на научна степен и интегрира образованието в колежи и университети и следдипломните курсове.

 

I. СКАЛАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

През 2001г. в Китай има общо 1911 висши учебни заведения (ВУЗ), сред които 1225 са редовни ВУЗ, а останалите 686 са ВУЗ за възрастни. През 2001г. общият брой на новоприетите студенти е 2 682 800 души, а общият брой на всички студенти е 7 190 700 души. Общият брой на новоприетите в университети за възрастни е 1 959 300 души, а общият брой на всички студенти в тези университети е 4 559 800 души. Общият брой на новоприетите във ВУЗ и изследователски институти дипломанти е 16 520 души, сред които 32 100 души учат за докторска степен, а 133 000 – за магистърска. През 2001г. общият брой на дипломантите в Китай е 393 000 души. От 1990г. до 2001г. броят на студентите и колежаните се е увеличил с 215.11%, от 393 200 на 11 750 500 души, а броят на дипломантите – с 322.8%, от 93 00 на 393 200 души. Процентът на записалите се във ВУЗ достигна 13.3%, съотношението студенти : преподаватели е 18.22 : 1.

 

II. РЕФОРМАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Китайската икономическа система беше високо централизирана. В съответствие с това, и системата на висшето образование в Китай също бе високо централизирана, предлаганото образование бе директно подчинено на централното правителсрво или на местните правителства и се осигуряваше от тях. Недостатъците на тази система бяха, че държавата се бе наела с твърде много отговорности и учебните заведения не притежаваха необходимата гъвкавост и автономия да предлагат образование според нуждите на обществото. Предлагането на образование отделно от централните органи и отделно от местните правителства бе сегментарно и нерационално. Общите цели на реформата на висшето образование са насочени към изглаждане на връзката между правителството, обществото и ВУЗ, изграждането и усъвършенстването на нова система, в която правителството да е отговорно за цялостното планиране и управление, докато ВУЗ следват закона и се ползват с необходимата автономия в съответствие с нуждите на обществото.

 

Към края на 2000г. общо 566 университета са сляти в 232; в 509 ВУЗ е реформирана системата на управление, сред тях 360 ВУЗ са прехвърлени към местни правителства; 99 ВУЗ са разпределени между професионални отдели; 32 ВУЗ са останали непроменени, а 18 ВУЗ, които са били подчинени на провинциалните професионални бюра, са прехвърлени към администрацията на провинциалните комисии (бюра) по образованието.

 

Старата система на финансиране на висшето образование, която зависеше изцяло от правителството бе промемена и бе създадена нова система, която може да набира средства чрез различни канали, като основната отговорност си остава на правителството.

 

Що се отнася до реформирането на системата на набиране на студенти, плащане на такси и намиране на работа на завършилите, базирана на равното право на всички граждани да получат висше образование, което трябва непременно да се спазва, и в светлината на местното икономическо развитие, се оформя система, при която всички студенти плащат разумна цена за образованието си. Успоредно с това се прилага и система на стипендии за отлични студенти и система на отпускане на заеми, стипендии и намиране на почасова работа за студенти в тежко финансово състояние, която следи за това, да няма прекъснали по финансови причини студенти. След дипломирането си, студентите ще избират сами работата си с помощта на правителствената политика.

 

 

III. РЕФОРМАТА В ПРЕПОДАВАНЕТО

 

1. Усъвършенстване на преподаването на студенти

Основната задача на висшите учебни заведения (ВУЗ) е да тренира таланти и следователно, ядрото на ВУЗ са преподавателите. Качеството на преподаването на студенти е ключът към качествено висше образование.

 

През последните години, реформата и развитието на висшето образование напредна значително, особено в областта на преподаването на студенти. Министерството на образованието на Китай обнародва "Няколко мнения за повишаване качеството на преподаване на студенти във висшите учебни заведения". Този документ определя насоките на усъсвършенстването на преподаването, стимулира професори да изнасят лекции за интегрирането на студентите, подобрява преподаването по основни дисциплини чрез използването на чуждестранни учебни материали, а също стимулира преподаването на английски език.

 

2. Стимулиране на уреждането на структурата на дисциплините за студенти

През 1998г. е издаден новият каталог на дисциплините за студенти във ВУЗ и броят на дисциплините е намален от 504 на 294. Но с напредването на икономическата глобализация, бързото увеличаване на достъпа до висше образование и прогреса на системната реформа във висшето образование, е необходимо да се уреди и структурата на дисциплините във ВУЗ. Министерството на образованието на Китай обнародва "Няколко мнения за уреждането на системата на дисциплините във висшите учебни заведения", с което разширява правомощията на ВУЗ за установяване на дисциплини. В същото време изисква ВУЗ да изградят вътрешна система за управление на дисциплините и да бъдат гъвкави, за да посрещнат социалните нужди и да спрат тенденцията към пренебрегване на вътрешното развитие. Окуражава се развитието на дисциплини като природни науки, нови материални науки, и онези, които отговарят на нуждите на местното икономическо развитие. Полагат се и усилия за увъвършенстването на системата на дисциплините в западните райони, за да се постигне равномерно развитие на висшето образование в цялата страна. През март 2002г. 7 университета получиха правото сами да откриват дисциплини – Пекинският университет, Университетът Цинхуа, Пекинският педагогически университет, Уханският университет, Джъцянският университет, Шанхайският транспортен университет и Университетът за политически науки и право.

 

3. Приложение на Програмата за реформиране на преподаването в новия век

Министерството на образованието реши да започне прилагането на Програмата за реформиране на преподаването в новия век през януари 2000г. Програмата цели да се обучават висококвалифицирани кадри, които са талантливи, изобретателни, творчески настроени и практични, за да посрещнат нуждите на обществото в новия век. Прави се цялостно изследване и се прилагат различни практики в областта на обучението, съдържанието на учебните материали, предметите и педагогиката, за да се задълбочи реформата във висшето образование.

 

Общо 25.3 млн юана са вложени в 670 проекта в общо 265 ВУЗ, които целят откриването на таланти, реформирането на професионалното образование, намирането на средства за финансиране на съвременното дистанционно обучение сред младите учители и учителите на средна възраст.

 

4. Първоначалният успех на базите за обучение на таланти по основни дисциплини и базите за преподаване по основни курсове

В края на 80-те години основните дисциплини във ВУЗ бяха изправени пред големи трудности – недостатъчно средства, нестабилен преподавателски екип, очевидно западащо качество на студентите. Поради тази причина са изградени бази за обучение на таланти по основните дисциплини и бази за преподаване по основни курсове, които към края на 1998г. достигнаха общо 109 на брой, които привлякоха много отлични дипломанти.

 

5. Подобряването на културното образование на студентите и изследването на нови модели за обучение на таланти

През 1995г. бившият Комитет за наука и образование предвиди нуждата от културно образование на студентите. Органично бяха свързани културана на студентите, техният морал и идеология, професионализъм, физическо и психическо здраве. Предаването на знания, обучението на таланти и подобряване на качеството бяха слети в едно и качеството на образованието се повиши значително. 52 университета участваха в пилотния проект, като след 3 години Министерството на образованието на Китай обнародва "Мнения за усъвършенстването на културното образование на студентите", учреди комитет за културно образование и ратифицира 32 "Основи за подобряване на културното образование на студентите", които доказват факта, че реформата е била проведена успешно в цялата страна.

6. Подобряването на професионалното образование и краткосрочното 2-3 годишно висше образование

От 1998г. се полагат и големи усилия за развитието и реформирането на професионалното образование и краткосрочното 2-3 годишно висше образование. Значително се подобриха условията в учебните заведения, инфраструктурата на преподаване се ускори, значително се повиши капацитетът на преподаване. Съставени са и са публикувани над 300 тома учебници. Изградени са бази за обучение на преподаватели в Пекин, Тиендзин, провинция Хънан и провинция Джъцян.

 

7. Системата за макроуправление на качеството на висшето образование демонстрира стабилен прогрес

Има три форми на оценяване на преподаването на студенти: първо е началното ниво на преподаване в университети с относително слаби основи и кратка история; второ е отличното ниво на оценяване на университети с добра основа, високо ниво на преподаване и сравнително дълга история; последното ниво е средно между началното и отличното.

В началото на 1993г. Отделът за висшето образование при Министерството на образованието на Китай (бившият Комитет за наука и образование), съвместно с 4 други отдела, организира група за "Теоретично изследване на изграждането на висше образование с китайски социалистически характеристики".

В началото на 1993г., с помощта на други 3 отдела, Отделът за висшето образование (бившият Комитет за наука и образование) спонсорира и организира изпълнението на "Изследването на теорията за социалистическо висше образование с китайски характеристики".

 

8. Законовата основа на управлението на висшето образование

На 29 август 1998г., на Четвъртата конференция на Деветия Постоянен комитет на Народното събрание, бе приет "Законът за висшето образование на Китайската народна република", който влезе в сила от 1 януари 1999г. Законът за висшето образование е първият пълен нормативен документ от законодателна гледна точка. Законът стандартизира вътрешните и външните сложни социални връзки на висшето образовнаие и неговата дейност.

 

 

IV. ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОНТИНГЕНТ

 

 

От края на 80-те години и началото на 90-те датират проблемите с увеличаването на възрастта на преподавателите, липсата на млади преподаватели и преподавателите с достатъчна квалификация. След 10-годишни непрекъснати усилия всички те са разрешени успешно.

 

1. Големият брой млади преподаватели регулира структурата на преподавателския контингент

Броят на преподавателите на пълен работен ден под 45-годишна възраст се е увеличил от 54.1% през 1991г. на 78-79% през 2001г.

 

2. Регулирана е системата на старшинството на преподавателите.

Броят на старшите преподаватели на пълен работен ден се е увеличил от 99 500 души през 1991г. на 212 000 души през 2001г.

 

3. Регулирана е системата на научните степени на преподавателите

Процентът на преподавателите с докторски и магистърски степени, които се назначават във ВУЗ, се увеличава. Процентът на преподавателите на пълен работен ден, които имат докторски и магистърски степени се е увеличил от 18.04% през 1991г. на 29.4% през 2001г.

 

4. Познанията на преподавателите се регулират чрез курсове, квалификационни степени, специализации в чужбина. Развитието на нови дисциплини се стимулира чрез наемане на работа на завърналите се от обучение в чужбина кадри.

 

 

V. ИНДУСТРИЯТА, ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА НА ВУЗ

 

През последните години, възползвайки се напълно от талантите, познанията, науката и техниката, ВУЗ наблегнаха на практическите изследвания и развитието с оглед на икономическото изграждане на нашата страна. Освен това, ВУЗ вземат участие в изграждането на научния парк, високотехнологични проекти, комбинират производство, преподаване и изследователска работа. Така например, изследователски екип от Пекинския университет не само предизвика революция в книгопечатането, но и зае 90% от пазара на китайски вестници в страната и в чужбина.

 

 

VI. МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Китайското правителство отдава голямо значение на международното сътрудничество и обмен в областта на висшето образование. От наалото на реформата и отварянето към света през 1978г., международното сътрудничество и обмен в областта на висшето образование стават все по-активни и водят до благотворни резултати. През последните 20 години Китай установи сътрудничество и приятелски контакти с 154 страни и региони по света, изпратил е 300 000 студенти на обучение в над 100 страни и региони по света, приел е 21 000 чуждестранни студенти от 160 страни и региони, изпратил е 1800 преподаватели и експерти, които да преподават в чужбина и е наел 40 000 чуждестранни преподаватели и експерти. Напоследък, чрез обмена на студенти, китайското правителство възприе политика на окуражаване на обучението в чужбина, като поощрява студентите да се завръщат в Китай след завършване на образованието си там.

 

Suggest To A Friend
  Print