Contact Us  
 начало > култура образование и наука > образование
Основното образование в Китай
2004-11-09

I. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙ

Основното образование в Китай включва предучилищното, началното и средното образование.

Преди основаването на Китайската народна република през 1949г., основното образование в Китай бе изключително изостанало. През 1946г. в страната има само 1 300 детски градини, 289 000 начални училища и 4 266 средни училища. След 1949г. централното и местните правителства отделиха голямо внимание на основното образование и започнаха да влагат големи финансови, материални и човешки ресурси в образованието. С възприемането на политиката на реформиране и отваряне към света през 1978г., основното образование навлезе в нова ера на прогрес. През 1985г., Централният комитет на Китайската комунистическа партия издаде "Решението за реформиране на структурата на образованието", с което възлага отговорността за основното образование на местните правителства. През 1986г., Общокитайското събрание на народните представители обнародва "Закона за задължителното образование на КНР", с който осигурява на основното образование в страната солидна законова основа. През 1993г. Централният комитет и Държавният съвет съвместно издадоха "Насоки на реформата и развитието на образованието в Китай", изяснявайки тенденциите в развитието на образованието през 21 век. В началото на 1999г. Държавният съвет ратифицира "План за съживяване на образованието в навечерието на 21 век", който бе формулиран от Министерството на образованието (МО) и който представя стратегията за "Възраждане на Китай чрез наука, техника и образование". През юни 1999г. ЦК на ККП и Държавният съвет обнародваха "Решението за задълбочаване на образователната реформа и стимулиране на качественото образование", с което очертават пътя към установяването на жизнено образование с китайска специфика през 21 век.

През последните 50 години от основаването на КНР, основното образование в Китай постидна огромен напредък. До края на 2001г. в Китай има 111 700 детски градини с общо 20 218 400 деца, 491 273 начални училища с общо 125 434 700 ученици, 65 525 общообразователни средни училища с общо 64 310 500 ученици, 14 907 гимназии с общо 140 497 000 ученици и 1531 специални училища с общо 358 400 ученици, от които 386 400 ученици посещават специалните класове или нормалните класове на общообразователните средни училища.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Централното правителство упражнява контрол над основното образование, като оставя самото ежедневно управление на местните правителства на различни нива. Министерството на образованието на Китай формулира законите и нормите, политиката и цялостното планиране, както и основните елементи на образователната система; осигурява фондове за обучение на преподаватели и осигурява образование в бедни малцинствени райони, надзирава и направлява работата на местните органи на образованието.

Отговорностите на провинциалните правителства включват осигуряването на основно образование в районите под тяхна юрисдикция, изготвянето на планове за развитие и преподаване за местните основни и средни училища; организиране на оценителната система в задължителното образование; осигуряване на образователни фондове, с които да се помагат бедните и малцинствени райони, осигуряване на субсидии за окръзи с недостатъчно средства за образование.

Окръжните правителства носят основната отговорност за прилагането на задължителното образование, включително за цялостния бюджет за образованието, назначаването на директори и учители.

Окръжните правителства отговарят само за приложението на задължителното образование в местата под тяхна юрисдикция.

Правителството окуражава активното участие в подпомагането и управлението на началното и средното образование (включително и предучилищното образование) на всички кръгове на обществото, за да могат държавните училища и училищата, подпомагани от обществото да се развиват успоредно.

III. ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Предучилищното образование е важна част от образователното дело в Китай. В градските райони то се изразява в три-, дву- или едногодишни детски градини, може да е целодневно, нецелодневно, седмично или почасово. В селските райони предучилищното образование се изразява главно в ясли и сезонни детски градини. В районите със застаряващо население, малцинства, в отдалечените и бедни райони, освен обикновеното предучилищно образование, се осигурява краткосрочно обучение под различна форма, като детски центрове, игри, подвижни помощни услуги "каравана". В съответствие с политиката на осигуряване на предучилищно образование от държавата, колективи или отделни граждани, и развивайки се по различни канали, предучилищното образование в Китай напредна значително. До края на 1998г. в Китай има над 180 000 детски градини, с общо 24 000 000 деца, а записаните за едногодишно предучилищно обучение деца са 70%. Детските градини комбинират грижата за децата с образованието, за да могат децата да се развиват физически, морално, интелектуално и естетически, и да са подготвени за началното училище.

IV. НАЧАЛНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

В Китай началното и средното образование се завършват за общо 12 години, разделени са на начално, първи етап на средно и втори етап на средно образование. Началното образование е 5 или 6 години, първият етап на средното образование е 3-годишен, в редки случаи 4-годишен. Деветте години на начално и първия етап на средното образование спадат към задължителното образование. Вторият етап на средното образование е 3 години.

1. Прилагането на 9-годишното задължително образование

От обнародването на "Закона за задължителното образование на КНР" през 1986г., 9-годишното задължително образование се прилага от правителствата на различни нива. Според статистиката, през 2001г. учениците в начални училища са 99.1% от децата в начална училищна възраст, а децата, които продължават образованието си в средни училища (включително в професионални средни училища) е 95.5%.

Китайското правителство отдава голямо значение на популяризирането на началното образование в селските, бедните и малцинствените райони. Днес основното образование се осигурява от правителствата в окръзите, градовете и селата. Полагат се усилия за подобряване качеството на работната сила, успоредно с развитието на местната икономика, култура, етичните и жизнени стандарти на населението. Понастоящем, повече от 95.2% от началните училища, 87.6% от първоетапните средни училища и 71.5% от второетапните средни училища се намират в градове и села. Министерството на образованието и Министерството на финансите стартираха "Държавен проект за задължителното образование в засегнатите от бедност райони", който продължи от 1995 до 2000г. Централното правителство осигури специален фонд от 3.9 милиарда юана, а местните правителства – 10 млрд. юана, за подобряване на учебните условия в засегнатите от бедност райони.

2. Преподаване

Учебната година е разделена на два срока. Учебната година в началните училища се състои от 38 учебни седмици, 1 седмица резерв и 13 седмици за ваканции. Учебната година в първия етап на средните училища се състои от 39 учебни седмици, 1 седмица резерв и 12 седмици ваканции. Учебната година във втория етап на средното образование трае 40 учебни седмици, 1 седмица резерв и 10-11 седмици ваканции. Учебните седмици са 5-дневни.

През есента на 1993г. в началните и средни училища започна да се прилага "Учебната програма за целодневните начални и средни училища (пилотна)", която включва всички предмети и техните конспекти. Според схемата, предметите са разделени на две категории: предмети, определени от държавата и предмети, определени от местните правителства, като последните се определят от органите на провинциалните правителства според нуждите на региона.

Настоящата учебна програма на средните училища се състои от две части: предмети, курсове и дейности. Предметите, които се преподават, са разделени на задължителни и избирателни. Дейностите включват извънкласни занимания.

През 1999г. Министерство на образованието изработи нова учебна програма за началните училища за 21 век.

Всако дете, което навърши 6 години, трябва да се запише на училище, на места, където това не е възможно, възрастта за записване може да се удължи до навършване на 7 годишна възраст. В районите, където има първоетапни средни училища, всички деца, завършили начално училище, могат да се запишат в тях без да е нужно да се явяват на приемни изпити. Но онези, завършили първия етап на средното образование, които желаят да продължат своето образование, трябва да преминат през приемните изпити, организирани на местно ниво.

V. МОРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Моралното образование включва политическо, идеологическо, морално и психологическо образование. Основната задача на моралното образование на децата в началното и средното училище е да се превърнат те в граждани, които силно обичат родината, с цивилизовано поведение, които спазват законите. Освен това, на учениците се помага да формират правилен светоглед и ценностна система.

В светлината на моралното образование, Марксизмът и Ленинизмът, идеите на Мао Дзедун и теорията на Дън Сяопин и "Петте принципа: обичай родината и обичай народа, обичай труда, обичай науката и обичай социализма" възпитават учениците в гражданско мислене, посвещават ги в културната и революционна традиция на китайския народ.

VI. ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Извънучилищното образование играе важна роля в цялостното развитие на учениците в начални и средни училища. През 1986г. се проведе Първата конференция по въпросите на извънучилищното образование, а през 1991г. се проведе и втора. Последователно бяха приети редица мерки за извънучилищното образование. Днес съществуват над 10 000 организации, които се занимават с това.

Извън училище децата могат да участват в научни, културни и възстановителни занимания, които се организират от дворците на децата, детски клубове, научно-технически центрове за тийнейджъри и др. подобни институции.

Извънучилищните занимания са разнообразни и се организират според интересите и възрастта на децата – театрални постановки, организиране на изложби на малки изобретения, литературни клубове, летни и зимни лагери и др.

VII. РАЗВИТИЕТО НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ

След основаването на Китайската народна република през 1949г., правителството започна да отделя голямо внимание на изготвянето на учебници и учебни пособия. През 1950г. Министерството на образованието изготви учебни стандарти за началните училища. След това, през 1953, 1963, 1978 и 1986г. са формулирани четири последователни комплекта от учебни конспекти, съставени са и са публикувани 8 комплекта учебници, които да се използват в цялата страна, в съответствие с конспектите.

През 1992г. най-различни предмети, които се преподават в началните и средните училища са поставени под ръководството на Комисията по образование, която да насочва съставянето на учебници и преподаването през 9-те години задължително образование.

Тъй като Китай е огромна страна с големи социални и икономически различия между отделните региони, напълно разбираемо е, че условията в училищата също са различни, следователно е желателно да се подготвят различни комплекти учебни пособия, съобразно нуждите на съответния район.

До края на 1998г. са издадени над 2000 тома учебници, от които училищата в различните райони могат да избират, които са съставени в съответствие с конспекта, утвърден от Министерството на образованието за 9-годишното задължително образование. Има и богат избор от допълнителни материали – пособия за преподавателите, илюстрирани книги, атласи, графики, аудио-визуални материали и много други.

С цел да се гарантира качеството на учебните пособия, е установена система на тестове и одобрение на учебниците. Преди да бъдат публикувани, всички учебници по задължителните предмети в началните и средните училища трябва да получат одобрение на тяхното идеологично съдържание, научен дух и приложимост към условията на класната стая от специален комитет. А допълнителните учебни пособия трябва да получат одобрението на съответния комитет на провинциално ниво

Suggest To A Friend
  Print